ALGEMENE VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ORIGINAL BVBA

1. Toepasselijkheid
1.a Op alle onze aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.b Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2. Prijzen en betalingen 
2.a De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.b Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 1% per maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 10 % van het openstaande factuurbedrag.

3.a Indien u met enige betaling in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.b  In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 30% van de overeengekomen koopprijs, dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van het bewijs van een grotere schade.

3.c  Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

4. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van tien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Er is dan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 30 % van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het bewijs van een grotere schade.  De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de klant

5. Eigendomsvoorbehoud 
De goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van al wat u op grond van enige overeenkomst aan ons verschuldigd bent.  Het risico van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Reclamaties en aansprakelijkheid 

6.a Om geldig te zijn dienen eventuele reclamaties schriftelijk en gemotiveerd aan ons medegedeeld te worden binnen de 3 dagen na de levering.

6.b Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7. Bestellingen/communicatie 
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in bestellingen of communicatie ontstaan door technologie:( zoals internetverbindingen)

8. Diverse
8.a Indien u aan ons opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ons opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

8.b  Wij kunnen nooit aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke negatieve gevolgen die door het afsteken of opslaan van vuurwerk zijn ontstaan.

9. Bij eventuele betwistingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd

Account
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud me

wachtwoord vergeten?